Za pomocą dronów wykonujemy ortofotomapy – czyli mapy fotograficzne terenu, wykorzystywane w geodezji, kartografii, urbanistyce, itp.

Ortofotomapa

Ortofotomapy

Ortofotomapa, fotomapa, mapa fotograficzna – mapa, której zawartość przedstawiona jest obrazem aerofotograficznym (zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni Ziemi) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej, jest to zbiór przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej (fotogrametrycznej).

Zdjęcia lotnicze lub satelitarne zawierają margines błędu powstały w wyniku zapisu fotografii z różnych kątów oraz różnic wynikających z ukształtowania terenu.
Tego typu zniekształcenia i błędy optyczne niweluje się w trakcie odpowiedniego procesu tworzenia ortofotomap, co daje precyzyjne odwzorowanie rejestrowanych powierzchni.

Ortofotomapy wykorzystywane są m.in. przez:
– administrację publiczną – w planowaniu przestrzennym, w aktualizacji map, ochronie środowiska;
– leśnictwo – monitoring zasobów naturalnych;
– monitoring stanu wód;
– przemysł, np.: energetyczny, górniczy;
– branżę budowlaną, developerów;
– drogownictwo;
– reklamę np. terenów inwestycyjnych.